Stilstand in Deinze oplossen?

14 februari 2023

Stilstand in Deinze oplossen?

Op de gemeenteraad van januari stond het punt om een rooilijnplan op te maken om de Zwarte Baan door te trekken.

Ter verduidelijking: een rooilijnplan is een plan tot waar je mag bouwen. Stel: je hebt een weide en wil dat verkavelen dan moet je afbakenen tot waar ieders eigendom is. Als de hele weide van persoon X is dan moet je die dus wel vergoeden om daar wegenis door te trekken. 

Twee jaar geleden stond dit ook op de agenda en werd dit goedgekeurd. De Raad van State vernietigde echter deze beslissing. (Ter info: De Raad van State is het hoogste rechtscollege in dit land).

Laten we eerst kleur bekennen.

Vanuit N-VA zijn we altijd voor het doortrekken van de Zwarte Baan geweest, omdat dit de logica zelve leek. (We droomden ervan om dit dan door te trekken over de Vaart naar de Filliersdreef en aan te sluiten op de Leernsesteenweg. Vandaar kan je zelfs met wat bochtenwerk naar de site van Versele-Laga en de N43. Op die manier zou je vele (vracht!)wagens uit het stadscentrum kunnen halen. )

De doelstelling is het ontlasten van de Oude Brugsepoort en omliggende woonwijken voor doorgaand verkeer. 

Op de plaats waar de Zwarte Baan zou moeten aantakken op Vaart Linkeroever is een perceel dat voorbestemd is voor industrie.
Op deze grond wordt nu een bouwaanvraag voor 10 kmo-units ingediend die een vergunning vereist. Gezien de noodzakelijke rooilijn nog niet is vastgelegd, rijdt het CBS zich vast door de bouwvergunning hieraan te koppelen.  De bouwvergunning wordt oa hierdoor geweigerd. 

Ook klopte de verkeersafwikkeling in het voorliggende plan niet. 

Bovendien werd aangehaald door het college dat het niet mogelijk is om een wadi (waterinfiltratiezone) aan te leggen in het aanpalende milieugevoelige gebied (Europese Habitat Richtlijn). 

Regenwater zomaar in de riolen lozen is vandaag niet meer aan de orde. 

De vraag stelt zich nu of men een weg van minstens 18 meter dwars door natuurgebied durft aan te leggen zonder rekening te houden met de noodzakelijke wadi in aanliggend natuurgebied.

Na de eerdere vernietiging door de Raad van State onderneemt het college een tweede poging. Het decreet is zogezegd gewijzigd. Hetzelfde dossier wordt nu ingediend. De wegen zijn beter uitgetekend en de te onteigenen eigenaars zijn benoemd.

Bedenking: wordt hier de deur opengezet om zonder Ruimtelijk Uitvoeringsplan grondeigenaars te onteigenen (oa in een hoogwaardig natuurgebied)? 

Zou de opmaak van een rooilijnplan de stadsring door Driespoort en de site Pericles bespoedigen?

Alles draait om mobiliteit.

Op dezelfde gemeenteraad vroeg ik nogmaals naar het zogenaamde rapport zit van Agentschap Wegen en Verkeer.  Dit is de haalbaarheidsstudie over de stadsboulevard waarvoor de Vlaamse regering centen voorzag in 2022. 
Vorige gemeenteraad was gezegd dat dit afgewerkt was. Tot nader order niets.

Zelfs de fietspaden zitten in het slop. De fietspaden in de Oudenaardsesteenweg zijn (definitief?) geschrapt, deze van de Nazarethsesteenweg worden vóór 2024 niet aangepakt en zelfs de voor fietsers levensgevaarlijke Kortrijkse Heerweg (Karrewegstraat - afslag aan Prijkels naar Astene) liggen stil tot zeker 2025.

Het college wijst graag in deze naar de andere overheden.

Terug naar de Zwarte Baan.

De stadsboulevard gaat geen meter vooruit en over de ondertunneling van de Martinusrotonde durft niemand nog een woord zeggen.
Dus nu toch een puzzelstukje: de zwarte baan doortrekken.
Met één mobiliteitsmeting uit 2018 gaan we hier miljoenen uitgeven aan onteigeningen, wegenaanleg en het kapotmaken van waardevol natuurgebied.

Op de gemeenteraadscommissie heb ik gevraagd of dit afgetoetst is met hogere overheden en eigenaars. Het antwoord was neen. Dit hoeft niet.

Of het anno 2023 zomaar kan om dwars door natuurgebied een baan te leggen kreeg ik ook geen antwoord.

En nu?

We dienden een amendement in: onderzoek om het verkeer via de Tweebruggenlaan en eventueel de industriezone langs de Clemence Dosschelaan te sturen richting Nevele en voer betrouwbare metingen uit.
Organiseer een participatietraject met alle betrokkenen uit de aanpalende wijken en neem dan een gedragen beslissing.

 Laten we eens echt luisteren naar de mensen.