Overal 30 km/u of max. 50?

28 januari 2022

Overal 30 km/u of max. 50?

Keer op keer zijn we als oppositiepartij verrast bij het ontvangen van de agendapunten van de gemeenteraad.

Daags nadien staat de plaatselijke pers vol van verklaringen die de nog te nemen beslissingen als definitief verworven presenteren. Wat hier op de gemeenteraad verteld wordt is van geen belang.

Het punt dat nu voorligt doet ons echt wel de wenkbrauwen fronsen.

Niet zozeer het principe van de 30/50/70 overweging, maar wel de manier waarop dit in Deinze wordt doorgevoerd.

U zult begrijpen, beste collega’s dat we naast ons politiek engagement ook nog een gezin, een job en zelfs soms een hobby hebben. En we zijn als verkozenen niet de enigen die gaarne hier een woordje over meepraten, het is toch een beslissing die ingrijpend is voor zeer vele inwoners.

Iets grotere dossiers vragen wat meer tijd, vergelijk het met de wijzigingen in het meerjarenplan, waar we als gemeenteraad voldoende tijd voor krijgen.

Ook de invoering van het fietsstratenplan enkele maanden geleden werd vroegtijdig gecommuniceerd en achteraf pas teruggekoppeld naar de verkeerscommissie.

Nogmaals, het principe goedkeuren van het 30/50/70-kader is geen probleem. We zijn er evenwel van overtuigd dat de uitvoering veel meer maatwerk moet zijn dan dit raadsbesluit dat voorligt. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat voorliggende uitwerking, ondanks al het werk dat de ambtenarij er al in gestopt heeft, onvoldoende doordacht, en vooral onvoldoende doorgesproken is met alle betrokken partijen en inwoners.

De intentie om ten gepaste tijde te evalueren is nonsens. Iedereen weet dat de eenrichting van de Tolpoortstraat niet geëvalueerd zal worden en met andere redenen dan oorspronkelijk aangegeven doorgevoerd werd. Ik wil hier straks nog op, terugkomen

Dus moeten we verstandig te werk gaan en niet “holder de bolder” dit zomaar goedkeuren

Vandaar dat we bij deze een amendement indienen als volgt, om aldus tot een door alle betrokken partijen gedragen plan te komen:“1. De gemeenteraad keurt het invoeren van het Afwegingskader voor het invoeren van 30/50/70km/u op gewest- en gemeentewegen binnen de bebouwde kom goed;2. De verkeerscommissie wordt gevraagd om een advies uit te brengen over de voorgestelde snelheidswijzigingen per deelgemeente;

3. Er wordt advies gevraagd over de voorgestelde wijzigingen aan een zo breed mogelijk spectrum van bewoners en alle betrokken partijen uit economie, handel, verenigingen- en bewonersgroepen, …

4. De impact op verkeersdoorstroming en verkeersleefbaarheid wordt bekeken en ook de klimaatimpact wordt in beeld gebracht.

4. De adviezen worden besproken op een aparte gemeenteraadscommissie waar de verschillende adviezen kunnen gehoord en besproken worden

6. De gemeenteraad bespreekt en beslist over de al dan niet gewijzigde voorstellen”

Tot daar het amendement.

Wie de brochure gelezen heeft van de diens Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), wat u allicht allemaal ten gronde heeft gedaan, zal allicht zoals ik blijven hangen zijn op pagina 8.

En laat mij toe even te citeren:

Het invoeren van een snelheidsregime van 30 km/u vraagt meer dan het louter plaatsen van een snelheidsbord voor de geloofwaardigheid van de maatregel.

Draagvlak is belangrijk voor de acceptatie en naleving van verkeersmaatregelen. Dit geldt niet alleen wanneer de snelheid verlaagd wordt, maar ook wanneer deze na de nodige infrastructurele aanpassingen mogelijk weer wordt verhoogd.

Denk aan onderstaande punten om het draagvlak van een beslissing te vergroten:

- Betrek een divers publiek met actoren met verschillende invalshoeken: actieve weggebruikers, bestuurders van gemotoriseerde voertuigen, handelaars, operatoren van het openbaar vervoer, politici, lokale politie, hulpdiensten, wegbeheerders…

- Zorg voor betrokkenheid doorheen het proces: vanaf de vaststelling van de problematiek tot aan de werkelijke uitvoering en opvolging.

- Denk aan voordelen op verschillende vlakken om voldoende mensen aan boord te krijgen.

Einde citaat.

Collega’s,en ik richt mij in het bijzonder tot de fractieleiders in de meerderheid. Hebben jullie dit echt goed besproken in jullie fractie. Is er voldoende draagvlak aanwezig en voldoende debat geweest om dit nu zo maar in te voeren?

Wat is de volgende stap?

Wie geraakt nog uit de maatregelen die hier elkaar overlappen. We creëren fietsstraten, schoolstraten, creëren wegversmallingen en gieten daar nu dit bovenop. Onder het mom van “er wordt te snel gereden”.

Te snel rijden is snel op te lossen door meer in te zetten op handhaving, want ook nu wordt al gezegd. We gaan geen heksenjacht organiseren, dus eigenlijk is het maar voor het theater. Het bekt goed.We stemmen hier de trofee voor Veledromen in MeiWe durven ons zelf vergelijken met Brussel (cfr commissie). Van ambitie gesproken.Maar we hebben wel de mond vol van participatie en burgerbevragingen, maar doen het in weze niet.

Collega’s, Dit dossier is echt niet rijp om daar nu over te beslissen.

Tot slot willen we nog meegeven dat het doel : minder verkeersongevallen en zeker minder verkeersongevallen met zwakke weggebruikers ook op een andere manier te bereiken is, een veel efficiëntere manier. Met name door de weginfrastructuur aan te passen: veilige en afgescheiden fietspaden, goed liggende voetpaden, duidelijke oversteekpunten, aangepaste verkeersremmers op de nuttige plaatsen. Het is natuurlijk wel goedkoper en gemakkelijker om de bevolking een onvoldragen beslissing op te solferen met ondoordachte snelheidsbeperkingen.

Bij deze nog een knipoog:

Als dit punt wordt goedgekeurd dan moet de aanpassing op de gewestwegen nog door het meest overbodige niveau goedgekeurd worden, zijnde Vlaanderen.  Althans volgens een opiniestukje dat niet zo lang geleden in een lokaal krantje verschenen is.

Om het mobiliteitsprobleem in Deinze op te lossen zal u toch met dat niveau, hoe overbodig de opiniemaker dat ook vindt, aan tafel moeten.

En dan nog even dit: Volgende week woensdag rijden vanaf 2 uur s’nachts 35 betonmixers langs het station tot aan de A. Van Eeckhautestraat,. Moeten daar 200 meter achteruit inrijden om elk hun 10 m3 beton te storten op de hoek van de Tolpoortstraat en dan weer vooruit naar de N43.

De honderden omwonenden weten waar ze aan toe zijn.De vraag of er geen uitzondering kan gemaakt worden om de aannemer iets makkelijker te laten werken en dus de overlast te vermijden valt bij het college op een koude steen.

Dit beleid werkt niet verbindend, maar polariseert.

We weigeren daar aan mee te doen.

Laat ons gedragen beslissingen nemen met respect voor de burger.