De file-ring(*) van het meerjarenplan

22 december 2021

De file-ring(*) van het meerjarenplan

Duiding

Elk jaar dient de gemeenteraad zich uit te spreken over het voorbije jaar en het volgende jaar. Dit wordt met een moeilijk woord de “Beheers- en Beleidscyclus” genoemd.Dit is een wettelijk gegeven dat zich vertaalt in honderden bladzijden tabellen en (visie-) nota’s over het voorbije politieke werkjaar en de nog resterende jaren van de legislatuur.Gelukkig hebben we in Deinze een zeer goede financiële dienst en directeur die op een transparante en verhelderende manier één en ander probeert voor de niet boekhouders onder ons.

De gemeenteraad

Alle oppositiepartijen maken op de laatste gemeenteraad dan eens een stand van zaken op en bekijken op een kritische wijze de voorbije periode. Bij de één duurt dat al wat langer dan bij de ander, sommigen gaan technisch, anderen meer beschouwend.Traditioneel krijgt de meerderheid het laatste woord waaruit moet blijken dat men bijzonder goed bezig is.

De essentie: We blijven in hetzelfde bedje ziek.

Het “oud stadhuis” is volgens de cijfers in 2021 verkocht voor 4,5 miljoen euro. Dit staat geboekt op 2021. Zo smuk je de cijfers voor 2021 natuurlijk wel op want je zegt eigenlijk dat dit in je kas zit terwijl je staat te liegen.

Via een deal (jaren geleden) kocht SK Deinze voor een lage prijs het stadion en de gronden voor “ontwikkeling” van club en stadion over van de stad. (Ondertussen werden deze aankopen reeds overgenomen door een vastgoedbedrijf omdat de voetbalclub haar financiële verplichtingen niet kon nakomen).Naarmate de ontwikkeling opbrengsten zou generen zou de stad in uitgesteld relais meedelen in de inkomsten.De opbrengsten van de site SK Deinze worden flink meegenomen in het meerjarenplan 2021. U en ik, en alle Deinzenaars, hebben dit jaar daarvan 750.000 euro geïnd!

En volgend jaar telkens 250.000 euro erbij. Ik zou toch graag de overschrijving van die 750.000 euro willen zien.Niets daarvan!

De “oude jongenschool” in Hansbeke is blijkbaar ook dit jaar verkocht voor 700.000 euro.Ook “de kop van de Tolpoortstraat” is weer verkocht voor 3.700.000 euro. Hebben we in de gemeenteraad daar al de akten van gezien? Niet bij mijn weten.

Dezelfde truken zijn vorig jaar ook al eens uitgevoerd.Snel gerekend 10 miljoen euro ontvangsten die er in werkelijkheid NIET zijn.

Wat met het Oud Stadhuis en de bib?Het blijft bijzonder vaag omtrent de toekomstige site, maar we vragen de beleidsmakers om nogmaals goed na te denken over ons voorstel om de cultuurader van de Stad te laten samenlopen met de Leie: de Kade!, het Mudel, de Brielpoort, het Leietheater en de bib op de site van het RAC. Met op de parking een heus plein dat de verbinding maakt naar de Brielmeersen én een ondergrondse parkeergelegenheid.

Wel onverwacht (of niet) in de plus: afkopen van parkeerplaatsen

Wettelijk is het vastgelegd dat er één parkeergelegenheid per wooneenheid moet zijn. Maar in Deinze kan men dat omzeilen door dit “af te kopen” aan 10.000 euro per stuk.Een ongelofelijk cadeau voor de immo’s, want een ondergrondse parkeergarage is allicht veel duurder.Pervers is wel dat men op die manier de parkeerdruk nóg verhoogt, want die bewoners moeten natuurlijk hun wagen wel ergens kwijt. Al dan niet met (duur) betaalde parkeerkaarten.

Er valt over na te denken…

Zo maar eventjes 210.000 euro is op die manier extra verworven in 2021.

De schuldgraad en de evolutie van de financiële schulden

Nu wordt het even technisch. In de wijzigingen aan het meerjarenplan wordt telkenmale een schema doorgegeven die de schuldgraad per inwoner weergeeft. (Schema’s T4)Ik raad de specialisten onder u aan om de oefening ook eens te doen en de schema’s T4 sinds het basis BBC eens naast elkaar te leggen.In het Basis BBC is bij “volledige realisatiegraad” de schuld doorheen de jaren tussen 1150 en 1300 euro per inwoner.Met de aanpassing die nu voorligt stijgt die schuld in 2024 naar 1960 euro, dat is dus een stijging van 60 à 80 %. En toch houdt men vast dat de schuld niet zal stijgen.

Men hoopt er dus eigenlijk op dat al de initiële plannen NIET zullen gerealiseerd worden, wat eigenlijk betekent dat we hier geen realistisch meerjarenplan hebben.Nochtans ging men er bij de eerste aankondiging van de legislatuur via diverse persartikelen prat op dat er voor ruim 140 miljoen ging geïnvesteerd worden.

Gaat men een persartikel maken op het einde van de legislatuur met wat men werkelijk gerealiseerd heeft t.o.v. de plannen? Of mag de burger dát niet weten?

De “verwallonisering” van de stad

Per direct moeten er 30 extra voltijdse werknemers aangetrokken worden in vergelijking met 2020. Volgend jaar zullen 684 mensen aan de stad werken.Het weze hen gegund bij een goede werkgever te zitten maar ik dacht verschillende keren gehoord te hebben dat de fusie-efficiëntie na enkele jaren effect zou hebben?

Akkoord, de stad groeit. En er komen, van bovenaf, opgelegde taken bij. Maar je zou toch denken dat de fusie na verloop van tijd zijn weerslag krijgt in de personeelsbezetting.

Nog altijd toch voor 50 % de grootste uitgavenkost.De overheid wordt ondanks de fusie dus niet slanker en efficiënter, wel integendeel.

Deinze verwalloniseert als het ware.

Vlaanderen past bij. 

Zo financiert de Vlaamse Gemeenschap 82 % van de coronasubsidies en zorgt de “financiering open ruimte” voor 4,5 miljoen euro. En stijgt het “Gemeentefonds” elk jaar met 3,5%. Samen met een fikse compensatie voor de dalende dividendinkomsten van de distributienetbeheerder(s) zorgt dit ervoor dat Deinze toch goed bedeeld wordt.

Relancebudget is weg. Het relanceplan blijkbaar niet?

Ik had het hier al eerder over. De bijna 170.000 euro, het saldo van hetgeen voorzien was voor ondernemers is nergens meer te bespeuren.Dit bedrag verdwijnt in de pot en er zal geen extra ondersteuning zijn, zoals zo dikwijls gezegd en beloofd. Men ging zelfs het bedrag van de niet-geïnde cadeaucheques er bovenop doen.

En toch zei de bevoegde schepen enkele maanden geleden dat er wel degelijk gewerkt werd aan zo’n plan. Klopt dit?

Ik vraag inzage hieromtrent, terugkoppeling naar de werkgroep relance én duidelijkheid over de financiering.

De ring komt er niet onmiddellijk

Misschien wordt de 170.000 euro gebruikt als provisie voor de ringweg. Want ook hier komt maar geen schot in.Vlaanderen gaat volgend jaar budget vrijmaken voor een haalbaarheidsstudie.Maar toch een merkwaardige quote gehoord op de gemeenteraad. Toen iemand vroeg hoe het eigenlijk zat met de spoorwegsluiting in de Parijsestraat (Astene) antwoordde de burgemeester dat we dat allicht niet meer zullen meemaken.Tiens, op een eerdere vraag van mij in oktober 2020 (zie hier) was dit gekoppeld aan de onderhandelingen met de ringweg.

Pluimen

Maar er zijn natuurlijk ook goede zaken: de investeringen in fietspaden, de corona-aanpak met de ondersteuning van het jeugd-, sport en cultuurwerk én de aanpak van de winkelleegstand, verdienen alvast een pluim.

(*) Kon even goed “saucissionering” zijn. (Het “woord van het jaar in Deinze”). Maar dit zou een flauw mopje geweest zijn en niemand begrijpt het toch in Deinze. :)