De Pineutstraat

23 februari 2024

De Pineutstraat

Lees hier onze tussenkomst op de gemeenteraad van 22.02.24. Met dank aan Jan Vander Mijnsbrugge voor de analyse van de cijfers in de diepte.

De invoering van een eenrichting in de Poelstraat beroert de gemoederen. Zoveel is duidelijk. 

Er zijn eigenlijk twee vragen:

1.     Is dit een verstandige beslissing?
2.     Is dit een gedragen beslissing?

Laten we met dat laatste beginnen, want dat is het kortste antwoord. 

Oh ja, de ‘procedure’ is zeker gevolgd.

Een groot mobiliteitsplan, waar jaren aan gewerkt is, met als resultaat een turf van maar liefst 137 bladzijden. 

Met inspraakmomenten, dat is zeker. 

Maar u weet net zo goed als ik, dat de gewone inwoner van Deinze zich daar – onterecht misschien – weinig betrokken bij voelt. Zich niet door abstracte procedures met massa’s technische teksten worstelt. Wanneer wordt die burger wakker?

Wanneer er een briefje in zijn bus ligt met een plan dat een ware aanslag is op zijn dagelijkse mobiliteit. 

Dan ontstaat echte participatie, een wijkcomité vormt zich, een petitie die maar liefst 918 handtekeningen
verzamelt, een grote groep mensen die zich als wijkambassadeur engageren. 

Vele individuele burgers die hun bezorgdheden uiten. Daarnaar luisteren, dát is participatie. 

Ten andere: u verwijst graag naar uw ronde van de dorpen, onder andere bij het vorige punt over de verkaveling in Poesele. 

Durft u te vertellen hoe het afgelopen is met de ‘mobiliteitsstand’ bij het bezoek in Petegem? Heeft u één positieve opmerking opgeraapt? 

Uiteindelijk gaat het hier over één lijntje in een tabel achteraan van maar liefst 117 actiepunten.  

Eén actiepunt in een tabel van maar liefst 117 puntjes. Beslist beleid dan maar. 

Tja, met het annuleren van het doortrekken van de zwarte baan, ook in het mobiliteitsplan,  geschrapt na buurtprotest, is de term beslist beleid wel heel erg hol en nietszeggend geworden. Waarom luistert men in Schave of in Gottem wel naar de burger en hier niet?

Mijn advies hier is alvast: stop met de wijkambassadeurs van de 9stratenwijk af te schilderen als een bende roepers en andere onfraaie termen. 

Luister naar hun bekommernissen en voorstellen, zonder vooroordelen of vooringenomenheid. Durf beslissingen in vraag te stellen. 

In de diverse brieven en mails die zowel individuele
burgers, een ereschepen van deze stad, bezorgde inwoners van de getroffen Poelstraat en Ten Rodelaan als het 9stratencomité en de wijkambassadeurs staan toch heel wat goede ideeën die de terechte bezorgdheden rond sluipverkeer en verkeersveiligheid ook ter harte nemen, zonder een ganse wijk te straffen.

Terzijde wil ik ook melden dat het advies van de verkeerscommissie niet correct verwoord is, en bovendien het vermelde verslag ook nog niet is goedgekeurd.

Enige partij die negatief adviseerde op verkeerscommissie!

Onze vertegenwoordiger, en ik kan het weten, heeft een ronduit negatief advies uitgebracht in deze vergadering, dat zich niet laten wegzetten door de
omschrijving “wenst enkele bemerkingen te formuleren” (uit het verslag verkeerscommissie).  

Hem trachten de mond te snoeren met de leuze: “hier wordt niet aan politiek gedaan” is al helemaal van de pot gerukt. Mag men enkel kritisch zijn als het jullie uitkomt?

De meerderheid doet aan beleid, wie kritiek heeft doet aan politiek.

Ook het op het nippertje toegevoegde verslag van de vergadering met de wijkambassadeurs is eenzijdig en volstrekt onvolledig. Het is de naam verslag zelfs niet waard. De unanieme vraag van de aanwezige wijkambassadeurs om de eenrichting ongedaan te maken wordt niet eens vermeldt. Hoe durft men!

Vandaag kwam nog een corrigerende mail van de ereschepen binnen. Maar ik kan allang niet meer volgen.

Nochtans zou u moeten weten wat er leeft. Omdat sommigen van jullie erzelf wonen! Waarom loopt er een schepen uit Nevele en een ondervoorzitter van een partij in de Poelstraat om hun oren te luister te leggen? 

Kortom. Bij de vraag: “is dit een gedragen beslissing” is het antwoord overduidelijk: NEEN

Blijft de tweede vraag : is dit een verstandige beslissing, of zo u wilt: een nodige beslissing die zich opdringt?

Laat ik beginnen met het belangrijkste element dat in alles hier onderbelicht blijft, ook tijdens de commissie en ondanks de gerichte vragen die daarover gesteld werden. De specialist van Telraam had er een mooie term voor: de pineutstraat. In één woord is hier alles mee samengevat, althans voor wat de Ten Rodelaan betreft. Ik kom hier straks nog uitgebreid op terug. 

Ten gronde, om de tweede kernvraag te beantwoorden.
Wat is de kern van het debat hier?

Er wordt een afweging gemaakt tussen enerzijds (dus vooraf)

-  Verkeersveiligheid: fietsers die verdrongen worden aan kruising Poelstraat/Gaversesteenweg

- Verkeersleefbaarheid: al bij al beperkt sluipverkeer door Poelstraat – slechts 20% van de voertuigen 

En anderzijds: (dus nu)

1.     Verkeersveiligheid: verdubbeling van het verkeer tijdens de schoolspitsen én verkeersconflicten met zware voertuigen aan Driessprong

2.     Verkeersleefbaarheid: extreme toename van uitgaand verkeer uit de wijk via Ten Rodelaan: verdubbeling tot verdrievoudiging van het aantal
voertuigen per dag; én fileproblematiek aan de Krekelstraat

3.     Bereikbaarheid: Poelstraat afgesloten als uitgangspoort van de wijk, met vooral gevolgen voor de bewoners en bedrijven in die straat, maar ook voor de ganse wijk

Voor ons is het duidelijk. De zeer zware nadelen van de éénrichting wegen niet op tegen de beperkte voordelen. Vooral omdat voor de twee vermelde nadelen met andere maatregelen ook verholpen kunnen worden. Realistische maatregelen ruimschoots aangereikt door de wijkambassadeurs die bovendien op korte termijn kunnen gerealiseerd worden, met wat goede wil. 

De discussie of sluipverkeer problematisch is, laten we toch best aan de ervaringsdeskundigen over: de bewoners. 

Er is geen enkele klacht over dit sluipverkeer bekend bij de wijkambassadeurs. Integendeel, in een afweging
tussen het verminderde verkeer en de verminderde bereikbaarheid kiezen de inwoners van de Poelstraat quasi unaniem voor het herstel van de bereikbaarheid
en de herinvoering van de tweerichting. 

De pineutstraat

Sta me nu toe om even in detail terug te komen op de ‘pineutstraat’. Dit is belangrijk. 

Gaarne uw volle aandacht. Ik verwijs naar dia nummer zeven in de presentatie van Telraam met de naam “23 10 09 analyse Deinze” die u allen in het dossier terugvindt. 

Dia7.png

Daarin staat in verband met het toegenomen verkeer in de pineutstraat: “systematisch toename autoverkeer (+- 20 à 40 met uitschieters)”. Nu, dat is een typisch voorbeeldje van de vis verdrinken. Immers, ware het niet gewoon eerlijk en duidelijk voor iedereen geweest hoeveel wagens per dag er nu méér door de straat rijden. 

Het antwoord op mijn vraag kwam schoorvoetend op de commissie: 450 auto’s per dag. En die ‘uitschieters’ dan: dat is wel meer dan 110 auto’s per uur en dat tijdens de avondschoolspits, drie uur aan een stuk. 

Dat aan een lager schooltje, met fietsende kinderen, geen scholieren die vlot door het verkeer laveren maar kinderen die hun eerste ervaringen met de fiets in het verkeer opdoen. Telraam zegt het zelf:
“Zeer duidelijk intensief gebruikt door schoolgaande fietsers”. 

Dia7 bis.png

Op diezelfde dia nummer zeven lees je trouwens in de eerste grafiek ook waarom de bewoners van de pineutstraat zoveel klachten hebben.

Blauwe lijn, voor de invoering, bijna nooit meer dan 40 voertuigen per uur. Gele lijn, na de invoering: bijna nooit minder dan 60 voertuigen per uur.
Intuïtie en aanvoelen, nu met cijfers bewezen.

Gelukkig zijn de Telraam gegevens openbaar, met dank aan de voorzitter van de gemeenteraad om mij daar op de  commissie op te wijzen.
Gelukkig heb ik toch wat sterkere rekenaars in mijn bestuursploeg die even snuisterden in de cijfers: Ik wil jullie twee cijfers meegeven

1/ aantal voertuigen dat tussen 15 en 18 uur (de avondspits) voorbij het schooltje rijden op een schooldag. Ttz wanneer de fietsertjes naar huis gaan. Voor de invoering 211, na de invoering 405, een verdubbeling en een exponentiële toename op verkeersconflicten met fietsertjes. Fietsertjes die geen stemrecht hebben, maar die ook een stem verdienen!

2/ aantal voertuigen op een weekdag in totaal gemeten tussen 7u ’s morgens en 21u ’s avonds. Voor de invoering 599, na de invoering 1254! Dat is 650 auto’s per dag extra! Voor de geïnteresseerden die het willen narekenen: de periode die we kozen heb is van 1 september tot 31 oktober. U zal zich die mooie nazomer vorig jaar nog wel herinneren. In de
winter, bij slechte zichtbaarheid, wordt dit cijfer dus nog erger.

⁠De Ten Rodelaan verdient hier in Deinze echt de eretitel ‘PINEUTSTRAAT’. En de Driessprong: pineutschool

Maar er is meer! 

Nu even terug naar de Poelstraat.
Eénrichting. Er rijden nu zo’n 1000 auto’s niet meer de wijk uit langs daar.
Daarin zat 20% sluipverkeer. Dus 800 voertuigen lokaal verkeer die op een andere manier de wijk uit moeten. Behalve dat de pineutstraat daar een belangrijk deel van te slikken kreeg, was het volgens de specialist van Telraam niet te meten waar die nu wel naartoe waren. Ze waren ‘ruis’ geworden. Wel, ik zeg u, zoals voorspeld door de specialist in zijn antwoord. Bijna allemaal naar de pineutstraat en haar zusje “de kleine pineutstraat”, zijnde de Poelstraat oostelijk deel. 

Geloof me vrij: alleen een durfal riskeert zijn leven dagelijks om uit de Gampelaeredreef links af te slaan op de N43. De ereschepen heeft ook daar al een sluipweg ontdekt: over de parking van de Colruyt en de busreservatiestrook. 

Verkeersveiligheid: wie durft dat woord hier nog in de mond te nemen!

Het laatste aandachtspunt, en daarna sluit ik af en kom ik tot conclusies: de bereikbaarheid. Toch even een quote uit het o zo heilige (behalve dan aan ’t Schave) mobiliteitsplan, over de Poelstraat en de 9stratenwijk.

“Opvallend was echter ook dat de slangentellingen… veel grotere aantallen voertuigen registreerden. Dit betekent dat de wegen ook gebruikt worden als toegangswegen naar de wijken. Belangrijke conclusie was ook dat voor dit verkeer een oplossing dient gevonden te worden …”

Waar is die oplossing? Nergens!

Dit staat als een paal boven water: de Poelstraat is een belangrijke toegangspoort voor de wijk. Niet alleen de
cijfers tonen dat aan, ook de massale stroom van klachten uit de wijk tot en met heuse advocatenbrieven. 

Wat was het probleem nu alweer waarvoor de eenrichting DE ENIGE oplossing was?

Is het profiel van de straat niet aangepast om voertuig en fietser de ruimte te geven?
Wel, eenvoudige oplossing: pas het profiel aan. Of is het profiel van de pineutstraat soms beter aangepast
voor al dat uitgaand verkeer? Volgens de schepen van mobiliteit in de krant van gisteren eigenlijk wel. Ik wil die visie hier wel sterk betwisten. 

Of andere eenvoudige oplossing: zorg dat de kortste weg voor de fietser over de fietsostrade loopt via trage wegen en binnenwegen. Een fietsostrade die er nog niet was toen het mobiliteitsplan werd uitgewerkt, en er dus niet in voorkomt, maar waar logischerwijze vandaag wel op dient gefocust te worden. 

Allemaal oplossingen aangebracht door de wijkambassadeurs. Waar niet naar geluisterd wordt. Het is een mysterie waarom niet. 

Misschien moeten we de Poelstraat omdopen tot Zwarte baan en is er meteen een oplossing?
Want daar woonden precies geen roepers? 

Tijd nu om in mijn betoog de tweede vraag te beantwoorden: is dit een verstandige beslissing? 

De promotie van de Ten Rodelaan tot pineutstraat, de Driessprong tot pineutschool en de 9stratenwijk tot pineutwijk lijkt bijzonder onverstandig tegenover de zeer beperkte winst in verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. Waar bovendien dan nog eens
eenvoudige én valabele alternatieve maatregelen overduidelijk beschikbaar en snel realiseerbaar zijn.

 Zal ik ze nog eens opsommen?

-  Handhaving fietsstraat en snelheidsbeperking

-  Infrastructurele ingrepen: 
o   aanleggen fietspad en verbreden voetpad ten nadele van parkeerplaatsen in tweede deel Kouterlosstraat
o   heraanleg en verbreding kruispunt Gaversestreenweg/Kouterlosstraat
o   aanleg doorsteek Poelstraat – fietsostrade
o   aanleg doorsteek Ten Rode – Driespoortparking

-       verkeersmatig sluipverkeer tegenhouden in Gampelaeredreef

Zo, problemen opgelost. Zo moeilijk is dat.

Tendentieus

Alvorens tot mijn algeheel besluit te komen, wil ik ook nog iets zeggen over de stijl van het raadsbesluit. Ik dacht dat we op basis van objectieve argumenten hier een debat zouden voeren. In het raadsbesluit staan evenwel zinnen en is er woordgebruik dat op zijn zachtst gezegd tendentieus is, vooringenomen. Ik geef enkele voorbeelden

1.     ‘M.a.w. +- 70 voertuigen/uur die vroeger door de wijk reden, doen dit nu niet meer, met alle positieve gevolgen voor verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.’ 
Als je dit letterlijk leest zou dit willen zeggen dat 70% van het oorspronkelijke verkeer door de Poelstraat gewoon verdwenen is uit de wijk.

2.     ‘Wat wel onweerlegbaar is, is dat de daling van de hoeveelheid verkeer in de Poelstraat zich absoluut niet 1-op-1 verlegt naar de Ten Rodelaan’. Dat zal wel
juist zijn omdat niet 100% nu door de pineutstraat rijdt. Het is wel veel eerlijker om te schrijven: ‘wat wel onweerlegbaar is, is dat het verkeer door de Poelstraat zich in belangrijke mate verlegd heeft naar de pineutstraat’

3.     De conclusie: Een grotere verkeersleefbaarheid van de negenstratenwijk in het algemeen en de
Poelstraat in het bijzonder
; is bijzonder tendentieus,
wordt door de cijfers en metingen tegengesproken én door de vertegenwoordigers van de wijk. Alsof bereikbaarheid geen onderdeel is van verkeersleefbaarheid. 

4. Tendentieus woordgebruik, zoals ‘de zeer smalle Poelstraat’, alsof de pineutstraat niet smal is, of het
oostelijk deel van de Poelstraat niet smal is. 

Samengevat: op de twee sleutelvragen, is dit een gedragen beslissing en is dit een verstandige beslissing die zich opdringt, is het antwoord tweemaal overduidelijk NEEN. 

Wanneer alles niet meer werkt dan rest nog het argument van het ‘algemeen belang’. De eeuwige dooddoener van wie geen debat meer aandurft, en zijn ongelijk niet durft toe te geven. Waar is dat ‘algemeen belang’? Leg dat eens uit.

Wat is jullie verborgen agenda waar de ganse wijk voor moet lijden?  

Voor wie nog zou twijfelen: N-VA is tegen dit besluit. 

Ach ja, en als uitsmijter. Het herinvoeren van de tweerichting heeft nog een bijkomend voordeel. Dan kan je eindelijk eens een deftige nulmeting doen. Of moet ik de woorden van de specialist daaromtrent ook nog eens herhalen?