Eénjarig meerjarigplan

28 januari 2019

Eénjarig meerjarigplan

Mijn tussenkomst op de gemeenteraad van 24 januari 2019 omtrent het éénjarig meerjarigplan.

Mevrouw de voorzitter,Collega’s,

Meerjaren plannen beoordelen en opvolgen is één van de kerntaken van de gemeenteraad.

In onze nieuwe stad is dit dubbel zo complex. Naast de inkanteling van het OCMW moet ook het fusieverhaal hierin tot ontplooiing komen.

Vandaar dan ook de begrijpelijke keuze om deze legislatuur te starten met een éénjarig meerjarenplan.

Laat me toe hierbij toch wel enkele opmerkingen mee te geven.

1. Een meerjarenplan moet uitgaan van een strategie een visie: wat gaan we doen met welke middelen en wat is de meerwaarde na het realiseren daarvan.

Ook al betreft het hier een overgangsjaar, waarvoor, nogmaals alle begrip, blijf ik op mijn honger zitten.

Het is duidelijk dat het hier gaat om een plan van de administratie, die overigens zeer goed werk heeft verricht.

Vijf entiteiten bundelen inéén is een huzarenwerk, waarvoor onze bewondering.

Maar we hadden vandaag of ook al tijdens de installatievergadering een aanzet tot bestuursakkoord verwacht. Niet dus.

Blijkbaar is het gemakkelijker om snel na 14 oktober de posten te verdelen dan duidelijk te zeggen waar het bestuur wil voor gaan.

Ik kijk uit naar wat elkeen van dit grote aantal schepenen wil realiseren. Waar wil elk van u op elk beleidsdomein voor gaan? Op radio Tequila vroeg men: wat vindt u van het bestuursakkoord? Het is moeilijk om debat te voeren als we niet weten waarover. Over HRM bvb. tref ik in het meerjarenplan 1 blad aan: een blanco blad!

We willen namens onze fractie ten volle meewerken aan elke zinvolle doelstelling. Laat het ons en de bevolking weten. Werk aan de winkel! Laat u gaan zou ik zeggen. Afspraak in februari?

2. De gelijkschakeling van aanslagvoeten en belastingen naar beneden is een goede zaak. Ik heb de indruk dat de meeste gezinnen daar wel zullen bij varen en dat is toe te juichen. Ook de Nevelse bedrijven zijn af van de algemene bedrijventaks. Let wel: ze krijgen de leegstandstaks, de bankentaks, de belasting op drukwerk en de reclamebordentaks als fusiecadeau. Voor ondernemers in het oude Deinze is er geen fusiecadeau.

Maar geen paniek: stevig aandringen op overleg loont want het siert vb. de ondernemers van Landegem dat er wel degelijk overleg kan zijn in cruciale fases en dat plannen blijkbaar nog wél bijgestuurd kunnen worden.

Ik refereer hier naar de aanleg van parkeerplaatsen in Landegem centrum naar aanleiding van de dorpskernvernieuwing. Ik ben ervan overtuigd dat het nieuwe CBS ook deze ingesteldheid zal doortrekken naar alle handelaars van de Stad en niet in het minst naar die met promotaks en mobiliteitsperikelen.

Op de installatie heb ik duidelijk gehoord dat de fractieleiders van de meerderheid willen gaan voor een ondernemersvriendelijk beleid. Meer dan ooit hebben zij de kans om dat te doen. Steun de ondernemers. Kies als College resoluut in uw aankopen voor de lokale ondernemingen. Neem dit mee in aanbestedigen. Zij brengen leven in ons centrum, onze dorpen, onze industrieterreinen en zorgen voor welvaart en tewerkstelling. Hen extra belasten is nergens voor nodig. Wel integendeel.

3. In het éénjarig meerjarenplan wordt heel dikwijls verwezen naar het overgangsjaar 2019. En terecht. Keuzes moeten immers na een grondige omgevingsanalyse nog gemaakt worden. Wat willen we doen met welke middelen? We kijken uit naar het kerntakendebat en de opties die op korte, middellange en lange termijn zullen genomen worden.

Vreemd is wel dat de middelen die we willen verwerven straks, in volgende agandapunten, reeds vastgelegd worden voor de hele legislatuur. Wat we uitgeven daar wachten we mee, maar wat we willen belasten dat weten we wel al! Dit lijkt ons niet correct te zijn. Als we gaan voor een éénjarig meerjarig plan: laat ons dan consequent zijn en ook de inkomsten enkel voor dit overgangsjaar vastleggen. Voor het bepalen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en aanslagvoet personenbelasting hebben we begrip om dat dit door andere overheden moet geïnd worden.

4. Een Stad als Deinze besturen is een hele opdracht. In tegenstelling tot commerciële entiteiten moet er geen winst gemaakt worden. Bij een infosessie door Veneco en IDEA-consult werd aangeraden een overschot aan te leggen van 15 % voor het opvangen van vergrijzing en zware rioleringswerken. Ongetwijfeld komt dit ook in de toekomst in deze stad ter sprake. We hebben alvast begrepen dat de Stad Deinze een grote reserve heeft aangelegd voor rioleringswerken die op ons afkomen in de toekomst. Betreft de inkomsten vragen we rekening te houden met de vergrijzing. Want de honderden appartementen en wooneenheden die op de agenda staan voor de betonstop, nodig om voor de inkomsten te zorgen voor de betonstop, zullen heus niet allemaal ingevuld worden door tweeverdieners.

5. Hoewel het slechts één parameter is dienen we, als goede huismoeders en -vaders de schuldgraad in de gaten te houden. Deze is door de fusiebonus uiteraard voor Deinze ferm gedaald van ongeveer 1700 naar 1258 euro per inwoner. Goed nieuws dus ware het niet dat de schuldgraad voor Nevele door de fusie in één klap bijna verviervoudigd.

Bij ongewijzigd beleid daalt de schuldgraad ook niet, als morgen de rentes gaan stijgen zitten we met een dik probleem.

6. Straks komt de subsidiering van vele verenigingen ter sprake. Ik had eerlijk gezegd al een veel grotere gelijkschakeling verwacht. We houden alles nog wat het was! Ik begrijp dan ook nu waarom ik daar tijdens de campagne zo weinig over hoorde. We vrezen voor vele verenigingen de komende jaren een gelijkschakeling naar beneden. Daar zullen vooral de Nevelaars de dupe van zijn. Een eerste aanzet is al gegeven met het fors naar beneden halen van alle cadeaucheques aldaar. De uitwerking van het mobiliteitsplan zal bijzonder weinig marge laten voor nieuwe en stevige investeringen in mensen.

Laat ons in de komende maanden daar aub een ernstig debat over voeren zodoende dat de fusie een verhaal wordt waar iedereen zich goed bij voelt. Dit zijn degenen die ervoor zorgden dat wij hier zitten: de inwoners, de verenigingen, de vrijwilligers, de ondernemers, …