Het openbaar vervoer in Deinze in de nabije toekomst

21 februari 2021

Het openbaar vervoer in Deinze in de nabije toekomst

Het decreet Bassibereikbaarheid dat enige jaren geleden werd ingevoerd, hertekent grondig het landschap van het openbaar vervoer in Vlaanderen.Gemeenten en steden krijgen daarbij meer zeggenschap over de tracés en frequenties van het openbaar vervoer, in de zogenaamde Vervoersregioraden. Dat zijn overlegorganen met de gemeenten uit een bepaalde regio, samen met De Lijn, vertegenwoordigers van de provincie en het departement Mobiliteit en Openbare Werken. Deinze zit in de vervoersregio Gent.Het Openbaar Vervoer net in Vlaanderen wordt uitgewerkt op een aantal verschillende niveaus, van groot- naar kleinschalig:Het kernnet is de vervoerslaag die inspeelt op de hoge vervoersvraag op grote assen. De bussen en trams van het kernnet rijden tussen de grote woonkernen en centraal gelegen attractiepolen zoals bijvoorbeeld scholen, sport- en recreatiecentra, ziekenhuizen en handelscentra. Het kernnet wordt afgestemd op het treinnet.De Lijn bereidt hiervoor per vervoerregio een voorstel voor. De Lijn baseert zich daarvoor op de aangetoonde vervoersvraag, gekende plannen en vragen maar ook op het huidig net en tellingen. Deze voorstellen worden in de vervoerregioraden voorgelegd en besproken. De Vlaamse Regering beslist over het netwerk en de minimaal te bedienen attractiepolen van het kernnet, na het advies van de vervoerregioraad.Het aanvullend net bestaat uit de bussen tussen kleinere steden en gemeenten. Het zorgt voor de aanvoer naar het kernnet en het treinnet. Ook het woon-werkverkeer en het woon-schoolvervoer die alleen tijdens de spitsuren bestaan, kunnen deel uitmaken van dit net.Ook voor het aanvullend net bereidt De Lijn een voorstel voor. De Lijn legt dit voor aan de vervoerregioraad die finaal bepaalt hoe dit netwerk er zal uitzien en welke de minimaal te bedienen attractiepolen zijn.Het vervoer op maat ten slotte is de vervoerslaag die inspeelt op specifieke individuele mobiliteitsvragen van personen die geen toegang hebben tot de andere vervoerslagen wegens doelgroep, locatie of tijdstip. Het vervoer op maat wordt op niveau van de VVR uitgewerkt in samenspraak met de gemeenten. Het vervoer op maat staat mee in voor de 'first mile / last mile' en voor de doelgroepenmobiliteit. Concreet gaat het om een buurtbus of een collectieve taxi die reizigers vervoert op afroep. Ook het aanbod aan verschillende deelsystemen (deelfietsen, deelauto's) maakt deel uit van het vervoer op maat.De aanbevelingen die de Lijn maakt aangaande het vervoer op maat gaan meestal over de plaatsen waar regulier vervoer ontbreekt en waar het bijgevolg zinvol is om het vervoer op maat te laten aantakken op de vaste lijnen van het openbaar vervoer.Reguliere bediening wordt de hele dag door voorzien voor een combinatie van verplaatsingsmotieven, in tegenstelling tot de functionele bediening die op welbepaalde tijdstippen voorzien wordt, met het oog op specifieke doelgroepen (meestal slechts een aantal ritten verspreid over de dag), in dit geval dus voor scholieren: op weekdagen buiten de vakanties, bij aanvang en einde van de schooluren.Daarnaast is er nog vraagafhankelijk vervoer, zoals de belbus of de mindermobielencentrale, of eventueel door de gemeente gecoördineerde private taxiritten. Het vraagafhankelijk vervoer is een deel van de vervoerslaag van het vervoer op maat.

Onlangs werden de lijnfiches kernnet en aanvullend net gepubliceerd voor onze vervoersregio.

Samen met N-VA-ondervoorzitter Hugo Schaeck nam ik de toekomstplannen grondig door en we hebben toch heel wat vragen.

Wat is de concrete impact op het openbaar vervoer binnen de fusiestad? Het is duidelijk dat de dienstverlening, toch zeker voor de gemeenten die niet langs de hoofdassen liggen, zal afgebouwd worden. Over het “vervoer op maat” dat de stad moet invullen is nog niets gezegd. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we deelfietsen voorzien om het vervoer tussen onze dorpen mogelijk te maken?


Het is de gemeenteraad die het ontwerp van regionaal mobiliteitsplan zal moeten goedkeuren wil Deinze recht hebben op de subsidies om het vervoer op maat uit te rollen. Ik zal dan ook aandringen om dit spoedig op een gemeenteraadscommissie te laten agenderen en te bespreken. Deinze moet haar stem eensgezind laten luiden om de basisbereikbaarheid van alle inwoners te verzekeren. We moeten echt creatieve oplossingen gaan uitdenken zoals bijvoorbeeld taxicheques en functioneel vervoer op marktdagen.