Wanneer komt de ringweg?

31 augustus 2021

Wanneer komt de ringweg?

Voor de stadsboulevard komt men nog 6 meter in de breedte te kort.Wachttijden op de Gentsesteenweg momenteel 0 seconden.Zware bedenkingen bij Infrabel en AWV.

Momenteel krijgen de plannen om de site waar voorheen de Periclesfabriek (rechtover Delhaize) stond te ontwikkelen meer en meer vorm. Er is sprake van een polyvalent complex met 3000 m2 commerciële bestemming en 7500 m2 bovenbouw (wonen).

Op die site moet ook de stadsboulevard komen, er is daarvoor een “reserveringszone” voorzien. Bovendien moet ook op die site een bypass gemaakt worden om deze te ontsluiten langs de kant van het station én doorgang te verlenen aan het openbaar vervoer om alzo het station en de N43 met elkaar te verbinden (dit wordt ook zo voorgesteld in het RUP stationsomgeving).Zie ook: https://bartvermaercke.be/blog/post/met-zn-allen-de-file-naar-de-shoppingboulevard

210423pericles.jpg

Ik kon een verslag inzien van een vergadering met alle betrokken actoren.Enkele zaken trokken mijn aandacht.

In het verslag van deze vergadering staat in het advies van Infrabel:

Er is sprake van een ontsluiting naar de Georges Martensstraat. Ons terrein dient ontsluiting te hebben langs die zijde. Ons terrein, waarnaast deze ontsluiting plaatsvindt, dient volledig afgesloten te zijn en op eigen terrein toegankelijk te zijn voor vrachtwagens. De ontsluiting van de projectzone kan bijgevolg niet over ons terrein gebeuren. (…) - Aan het station van Deinze is eveneens een draisine garage gelegen. Infrabel wenst deze activiteit te behouden. - Er is geen ondergrondse tunnel onder het terrein en 2 sporen van Infrabel. - Toegang voor Infrabel naar de huidige gebouwen via het Statieplein moet verzekerd zijn op eigen terrein. Ook verder langs de sporen richting Gent.

Omtrent eventuele latere ontwikkelingen aansluitend / in de omgeving van het terrein zijn tevens aspecten aangestipt:- Een eventuele tunnelconstructie op termijn “moet nog verder onderzocht worden. We willen we meegeven dat een tunnelconstructie een toegangshelling behoeft waarbij grotere breedtes noodzakelijk zijn dan bij een klassieke weg op maaiveld (schrikzones t.a.v. wanden). Infrabel stelt dan ook voor om, indien zij de plannen in dwg kan ontvangen, de plannen af te checken naar haalbaarheid en eventueel aan te geven welke breedtes gehanteerd moeten worden. De toegangshellingen zullen beperkt zijn maar niet onbestaand.” - Infrabel geeft nog aan in het kader van eventuele latere ontwikkelingen niet akkoord te zijn om haar terrein op te splitsen. 

In het advies van AWV staat:

AWV geeft tijdens de vergadering aan dat de voorziene breedte van 20m rond het toekomstig kruispunt voor hen te beperkt is indien in de toekomst ook een stadsboulevard wil gerealiseerd worden op deze locatie. Zij opteren 26m als breedte voor een kruispuntontwerp voor de stadsboulevard. Voor verdere uitwerking van de stadsboulevard is voor AWV een MOBER op te maken voor onderzoek verkeersstromen. … Ieder scenario – al dan niet ontwikkeld of gerealiseerd met verschillende snelheden – heeft een invloed op de verkeersafwikkelingen op de gewestweg. 

In het mobiliteitsadvies van Vectris (24.06) staat:

“Door de beperkte verkeersstromen op de Gentsesteenweg zijn de wachttijden nagenoeg 0 seconden.”

Ik vroeg op de gemeenteraad van 26 augustus wat meer uitleg maar werd niet veel wijzer.

Er werden immers voor dit jaar plannen beloofd die aan de gemeenteraad zouden voorgelegd worden hoe de aantakking op de gewestwegen van de stadsboulevard er concreet zou uitzien.Dit wordt nu ten vroegste in 2022 verwacht. M.a.w. men staat nog nergens.

Op de site is dus 20 meter breedte gereserveerd voor een weg. Dit is voldoende voor de bereikbaarheid van het woon- en winkelcomplex aldaar, maar niet voor de aanleg van een “stadsboulevard”.De minimum extra 6 meter zal dus op een andere eigendom moeten gezocht worden. (Lees op de eigendom van Weba)

Uit het bovenstaande blijkt ook dat Infrabel het helemaal niet ziet zitten om een doorgang op hun eigendom te creëren, noch als ontsluitingsweg, noch als bypass voor het openbaar vervoer.Dit zal dus een probleem worden en dit werd op de gemeenteraad ook niet ontkend.

Juicht! Nul seconden wachttijd op de Gentsesteenweg

De auteurs van het Deinse mobiliteitsplan komen tot de vaststelling dat de wachttijd op de Gentsesteenweg nagenoeg nul seconden is en er dus ook geen impact is op de verkeersafwikkeling aldaar. Gelukkig gaf de bevoegde schepen toe dat dit niet ernstig te nemen is.

Beslist beleid!

Het hele gegeven rond de ringweg blijft bijzonder wazig. Het éne moment spreekt men van beslist beleid en het andere is het net geen beslist beleid.

Benieuwd wat de volgende stap zal zijn, maar aan dit tempo komt er géén oplossing voor het mobiliteitsprobleem in Deinze. In geen twintig jaar!

Update 4 september:“Ik verneem nu dat de stad zinnens is het voetbalveld aan Ter Wilgen terug te kopen voor de realisatie van een “groenzone”. Er wordt in de motivatie niet meer gesproken van projectontwikkeling noch ringweg.“ 

Even ter herinnering: in 2017 werd door Veneco een stuk grond (5507m2) aangekocht in de Ten Rodelaan (Ter Wilgen) met als doel enerzijds een projectontwikkeling en anderzijds een doorverkoop aan de stad ter realisatie van de ringweg. Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten die stelt dat de stad ten laatste 5 jaar en 6 maanden na deze aankoop de niet-vermarkte gronden moet overkopen van Veneco. 

 Deze overname van de niet-vermarkte gronden door de stad Deinze zal dus ten laatste in 2023 dienen plaats te vinden. Dit zal de stad ruim 1,5 miljoen euro kosten. Een bedrag dat momenteel niet in het meerjarenplan voorzien is.  

 Het is hoog tijd dat de stad duidelijkheid schept over de haalbaarheid van de zogenaamde Stationsboulevard!