Het meerjarenplan Deinze: Een gemiste kans

20 december 2019

Het meerjarenplan Deinze: Een gemiste kans

Lees hier mijn tussenkomst over het meerjarenplan 2020-2028. Gemeenteraad van 18 december 2019

1+1=1

Het vertrekpunt vanuit de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor de strategische nota, zoals de VVSG voorzette is een goede invalshoek.

De 17 doelstellingen reflecteren naar de 17 deelgemeenten is alvast een mooi idee, mijnheer de burgemeester.Laat ons vanuit de gemeenteraad, over de partijgrenzen heen,  twee peters of meters aanduiden per deelgemeente om dit uit te voeren.

Op de commissie maandag werd zelf aangegeven dat het volbrengen van de fusie een bijzonder aandachtspunt is voor de komende jaren.Daarom was het goed geweest om een nog groter draagvlak te creëren voor het meerjarenplan en de oppositie ook te betrekken bij de opmaak ervan.En dat zou geen unicum geweest zijn.Er zijn gemeenten waar deze samenwerking bestaat en vlot verloopt (zoals Wortegem-Petegem).

Een gemiste kans.

Een groter draagvlak want op de commissie gaf de burgemeester zelf aan dat het bijna altijd de kleine partner is (lees Nevele) die zich moet aanpassen aan het grote broertje.1 + 1 is in dit geval niet 2.

Het is bovendien ook een gemiste kans om vanuit uw groot schepencollege elke schepen nu eens te laten zeggen wat zijn/haar visie, uitdagingen en doelstellingen zijn.Waar willen we staan in 2025? Wat zijn uw persoonlijke accenten voor de komende jaren?Waar zij uw nieuwjaarsbrieven?Na het ontbreken van een verkiezingsprogramma bij CD&V én van een bestuursakkoord blijven we ook nu op onze honger zitten.

Ons verkiezingsprogramma

Gelukkig hebben jullie wél het verkiezingsprogramma van de N-VA grondig doorgenomen en er heel wat zaken uitgehaald die voor ons zeer belangrijk zijn:zoals inzetten op handhaving en veiligheid,inzetten op armoede,inzetten op bestrijding van vereenzaming,fietsbeleid,dorpskernvernieuwing, enz, .

Ons verkiezingsprogramma staat nog steeds op onze website en hebben we tegenover de 19 beleidsdoelstellingen, 74 actieplannen en 540 acties van het MJP afgetoetst.We vinden veel terug. Maar vinden ook veel niet terug.

Het meerjarenplan dat voorligt gaan we niet afbranden, daarvoor staan er te interessante dingen in.Mooie en interessante ideeën met cijfers erop geplakt, maar waarvan we nauwelijks een uitwerking weten of mogen weten.

Ik zal een vb. geven: op de vorige GR werd beloofd dat we zicht op de volledige plannen gingen krijgen van de site van het oude stadhuis, maar buiten wat cijfers en een vermelding in het MJP weten we nog steeds niet wat de exacte plannen zijn met de bibliotheek.Dit MJP leest voor een outsider, want zo verloopt de samenwerking met de oppositie, niet voldoende transparant.

We blijven ferm op onze honger zitten.

Binnen de  meerderheidsfracties zijn de opsommingen per beleidsdoelstelling waarschijnlijk ten gronde doorgenomen en weten de leden van de meerderheid wat schuilgaat onder de opsommingen. Ik had dit ook zeer graag geweten.

Wij hebben er het raden naar:Deinze event (dan toch? – weet u nog wel) het ging er een paar maand geleden stevig aan toe hieromtrent of gaat het om iets anders?Wat is een aankoop beleid met aandacht voor lokaal kopen?Krijgen lokale handelaars dan toch voorrang bij aanbestedingen en is niet alleen de prijs het criterium en wordt de voetafdruk van leveringen ook meegerekend?Duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen?Ik kan mij niet voorstellen dat er heden ten dage nog beleggingen in portefeuille zijn die niet verantwoord zouden zijn.Wordt er nog belegd in fondsen met wapens of zo?Elektrisch rijden vergemakkelijken door de plaatsing van meer laadpalen, mooi.Maar welk budget staat daar tegenover?

Het oprichten van een parkeerbedrijf en het verder uitbouwen van de randparkings.Ook hierin missen we visie en concretisering. Als er geen budget tegenover staat blijft dit alles zeer vaag.Dinsdag kwam dit per toeval ter sprake op de commissie.Ik had dat liever als toelichting gezien in het MJP. Anders beginnen we te dromen van ondergrondse parkings of parkings met verschillende lagen.De visie en het beleid rond de vervoersregio’s.Wat gaat u precies doen rond openbare orde en veiligheid?Welke lokale accenten legt u bvb in de strijd tegen drugshandel?Hopelijk neemt u de analyse van de jeugdraad daaromtrent ernstig.Oprichting van een dienstenchequeonderneming?Ik dacht dat ik maandag hoorde niet in concurrentie te gaan met de reguliere markt?

Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.

De actieplannen omtrent de fietspaden zijn dan weer zeer concreet, we hadden niets anders verwacht. Zo heeft vooral de burgemeester het graag. Maar ook wij vinden dit absoluut ook heel belangrijk.Immo Deinze

De immoplannen zijn opgelijst maar ook daar hebben we bijzonder grote vraagtekens bij.

Opnieuw, burgemeester:  U had ons vorige maand duidelijkheid belooft omtrent de site oud stadhuis en die krijgen we weer niet.Waar komt nu de bibliotheek? Voorlopig in het ex JBC pand? En daarna?Geen antwoord.

Hup er in. Hub er uit.

En wat dan met HUP-HUB? Die dure en omstreden aankoop waar we volledig blijven achterstaan want het stimuleren en faciliteren van jong ondernemersschap is een bijzonder goede zaak.Jammer dat de investering daarin dan maar voor korte duur is. Hup er in. Hub er uit. Bib erin. Bib eruit of niet? en dan?

Terug naar de immo-plannen.

Uit de website statistieken.vlaanderen.be weten we dat de 13.000 huishouden de komende 10 jaar met 1000 eenheden moeten aangroeien.We zullen inderdaad hoger, dichter en kleiner moeten bouwen, maar gaan toch bijzonder moeten letten op leefbaarheid en mobiliteit.Woontorens van 8 tot 15, 16 verdiepingen zullen inderdaad onze nieuwe centrumhorizon tekenen.De mobiliteitsshift moet gemaakt worden en iedereen moet op de fiets. Maar ook met het aanleggen van de ring door een shoppingcentrum en woonwijk gaan we de doorstroming niet oplossen. De tientallen, ja zelfs honderden wooneenheden gaan een enorme extra druk veroorzaken op de ingangswegen naar het centrum.Ik geef u nog een bekommernis mee. Bij de heraanleg van de gehele Brielmeersensite komen 4 a 500 parkeerplaatsen.

Te gebruiken voor de bezoekers van het Provinciaal Domein maar ook voor de werknemers en bezoekers van de 5000 m2 dienstenruimte die daar gecreëerd wordt. Ook het Leietheater en de Brielpoort zullen gebruik kunnen maken van deze parking en bezitters van te weinig eigen parkeerruimte in het centrum.De mobiliteitsknoop die zal ontstaan wanneer de 8000 plaatsen op het stadion van SK Deinze gaan gevuld zijn, doet mij de wenkbrauwen fronsen.

Onderzoeken & aankondigingspolitiek

Ik lees in uw strategische nota ook bijzonder veel wat u nog gaat onderzoeken, opvolgen en eventueel gaat doen. Dit is voor een outsider echt onvoldoende uitgewerkt om dit MJP transparant te kunnen volgenHet is aankondigingspolitiek. Hoe dit allemaal samenhangt, waarom u bepaalde onderzoeken start dat lezen we niet: waar is de visie, wat is het beleid? Voor heel wat zaken is er ook geen budget voorzien, althans niet af te lezen in het meerjarenplan.Er zitten ook nogal wat containerbegrippen in waarvan we toch graag meer invulling en duidelijker ambitie hadden gezien.Zoals het uitvoeren van het burgemeestersconvenant en klimaatplannen. De presentatie begon er maandag mee. Maar uiteindelijk is dit nog heel vaag terwijl er nu actie nodig is.

Energieconsulenten zouden naar de bedrijven en huishoudens kunnen gaan om daar tips en advies, subsidies en ondersteuning te geven. Een oude ijskast vervangen kan heel wat energie besparen. Reflecteer dat naar koel- en verwarmingstoestellen bij KMO’s en bedrijven en we komen al een heel eind. Elke Deinzenaar een boom! Moet lukken! En een bomenplan! Maar waar ga je de extra bossen plaatsen? Ook de provincie en Vlaanderen hebben zeer ambiteuze doelstellingen in deze.Gaan we alle landbouwgronden opkopen en die bebossen?

Een aantal zaken kunnen we wel aflezen in het MJP

Schuld van 43 naar 56 miljoen

Financieel zitten we vrij goed.

Toch even dit: In de pers en in uw eigen strategische nota lezen we dat 130 miljoen gaat geïnvesteerd worden. U weet dat dit wishfull thinking is want u telt daar ook de overschotten van vorige jaren bij.Het is maar hoe je het uitlegt natuurlijk. Ik zie maandag op de commissie het cijfer verschijnen van 71 miljoen euro, dat is iets meer dan de helft. Hou rekening met  de verkoop van het tafelzilver voor 14 miljoen en 21 miljoen ondersteuning van de Vlaamse vrienden en je komt toch wel aan een heel ander bedrag.Het is maar hoe je het uitlegt natuurlijk.Maar goed. Financieel oogt het plaatje redelijk goed.

Met dank aan Vlaanderen die dankzij de "financiering openruimte" Deinze 4,5 miljoen toestopt en het gemeentefonds dat elk jaar stijgt.Ondanks dit slaagt u er toch in de schulden van Deinze te laten oplopen van 43 miljoen tot meer dan 56 miljoen. De schuldgraad per inwoner daalt dan ook de komende jaren niet aanzienlijk.

Om aan het einde van de rit aan de 1158 euro per inwoner uit te komen mag er alleszins niet veel mogen mislopen. En ik weet wel dit blijft binnen de perken en er moet geïnvesteerd worden, met de lage rentes, zeker en vast. Maar we moeten dit absoluut goed bewaken. Er zit weinig marge in dit plan. Meevallers zullen nodig zijn. Tegenvallers zouden er voor zorgen dat er bepaalde investeringen niet gedaan kunnen worden. Laten we met zijn allen hopen dat de BBI niet voor de grootste tegenvaller zorgt, want dat zou de investeringen van dit plan zeer sterk hypothekeren.We steunen dan ook de beslissing om ons niet neer te leggen bij de klacht van de BBI. Onze inwoners mogen niet de dupe worden.

Geen fusie-efficiëntie, zwaardere overheid, dit is niet onze keuze

Wat we ook moeten bewaken is de personeelsaangroei. Een stijging met 19 VTE is toch aanzienlijk.Eigenlijk hadden we hier op termijn een fusie-efficiëntie verwacht, maar neen, wel integendeel.Door de consequente houding van het beleid om zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden stop te zetten moeten 10 VTE aangeworven worden.Wat we zelf allen doen doen we beter. Opvallend ook dat het hier dikwijls dus ook de eigenheden van de Nevelse gemeenten zijn die opgaan in de visie van het grote Deinze.De overheid wordt ondanks de fusie dus niet slanker en efficiënter, wel integendeel.Dat is zeker niet de keuze die wij willen nemen.

Ik geef namens de fractie nog het volgende mee.N-VA Deinze gaat dit MJP niet afbranden, maar we gaan het ook niet goedkeuren.Daarvoor zijn te veel kansen gemist en zijn er teveel onduidelijkheden. We hadden gaarne de visie van u en uw beleidsploeg gehoord.In detail, per beleidsdomein. En daar het debat over gevoerd.Betrek uw gehele gemeenteraad bij de opmaak van beleidsbeslissingen.

Laat ons toe vanuit de oppositie onze rol correct spelen en informeer ons ruimer en vroeger. Het debat zal gegarandeerd minder scherp en constructiever verlopen.We zullen punt voor punt de komende tijd kritisch opvolgen en constructief steunen waar we kunnen.

Dat staat in ons meerjarenplan, het MJP van N-VA Deinze.Want ook wij gaan voor een sterke stad en stevige dorpen met een efficiënter bestuur.