Actieve openbaarheid

31 augustus 2020

Actieve openbaarheid

“Overheidsdiensten moeten voldoende en duidelijk informeren over hun beleid, regelgeving en dienstverlening. Elke instantie is verplicht om de bevolking of betrokken doelgroep systematisch, correct, tijdig, evenwichtig en op een verstaanbare wijze informatie te geven over haar aanbod.Dat is het principe van actieve openbaarheid.De overheid neemt hier zelf het initiatief om te informeren.”(bron: https://www.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur)

Even duiden. Allicht is dit mogelijks wat moeilijk om volgen, maar dit doet niets af van het belang ervan.

Op 24 maart 2020 was een vergadering van de Gecoro Deinze gepland. (https://www.deinze.be/gecoro)

Op 17 maart ontvangen de afgevaardigden van de politieke fracties een mail dat deze vergadering geannuleerd is wegens corona.

Er wordt verwezen om een nieuwe datum ten gepaste tijde mede te delen. Dan denk je goed, we horen het dan wel.

Echter bij mijn voorbereiding van het PRUP Brielmeersen is sprake van adviezen van de Gecoro Deinze, maar deze kan ik nergens vinden.Na contactname met onze waarnemer in de Gecoro, Glenn Vander Auwera, blijkt dat er geen uitnodiging, noch verslag is verstuurd omtrent de bespreking van dit punt.(Politieke partijen hebben het recht een waarnemer te sturen naar de vergaderingen van de Gecoro – ze mogen niet deelnemen aan het debat en dienen de vergadering te verlaten bij stemming).In het kader van “openbaarheid van bestuur” en mijn recht als gemeenteraadslid van toegang tot alle documenten vraag ik op 20 augustus het verslag op van deze vergadering.Slechts een uittreksel wordt mij bezorgd. (enkel agendapunt 2, ivm PRUP).

Het verslag dateert van 24 maart 2020!

Dit betekent dat er wel degelijk een vergadering heeft plaatsgevonden. Dit verslag is nooit bezorgd aan de afgevaardigden van de politieke fracties en is ook nergens gepubliceerd.

Opmerkelijk is dat bij opvraging mij ook maar een uitreksel wordt bezorgd. Daarom vraag ik onmiddellijk het volledige verslag op met de lijst van de aanwezigheden.Een vergadering annuleren en ze dan toch laten doorgaan zonder alle rechthebbenden daarvan op de hoogte te brengen is niet correct.

Uiteindelijk ontvang ik ook de “bespreking” van het eerste agendapunt (RUP Begraafplaats Bachte) en de totstandkoming van de adviezen.Er is blijkbaar geopteerd om enkel met de deskundigen via Skype een advies te formuleren. Dit voorstel werd ter goedkeuring voorgelegd via mail aan de stemgerechtigde leden van de Gecoro.Dit is uitzonderlijk maar wel volkomen legaal, gelet op het nooddecreet in coronacrisis.

Men “vergeet” echter deze adviezen openbaar te maken en ze te bezorgen aan de de politieke fracties.5 maand later is dus nog niemand op de hoogte van de adviezen en dus onbestaand wegens niet gepubliceerd.Op de “geannuleerde vergadering” blijkt dus ook het “RUP Begraafplaats Bachte” besproken te zijn.Ook dit werd de fracties dus onthouden niettegenstaande in dit dossier de gemeenteraad van 28 mei 2020 overgaat tot aankoop van een perceel aldaar.In de bijlages bij het gemeenteraadspunt is geen sprake van een advies van de Gecoro, wat vragen oproept naar wettelijkheid.

Bij navraag op de gemeenteraad van 27 augustus antwoordt schepen Van Thuyne dat de politieke vertegenwoordigers niet op de hoogte moesten gebracht worden van de digitale vergadering omdat ze er toch niets te zeggen hebben en dat het verslag maar dient bezorgd te worden aan de fractievertegenwoordigers bij een volgende samenkomst van de Gecoro.

Ondertussen zijn we 5 maand verder en werden de adviezen van de Gecoro gelinkt aan andere dossiers, nooit openbaar gemaakt.Mogelijks zijn er nog vergaderingen geweest, niemand die het weet.

Gelet op het huishoudelijk reglement (dat trouwens nog dateert van voor de fusie Deinze-Nevele) is dit niet correct.Het onthouden van deze verslagen en informatie aan de gemeenteraad of hun vertegenwoordigers beknot de mogelijkheid van de gemeenteraadsleden om correcte inschattingen te maken.

Ik verzoek het college van burgemeester en schepen om de gemeenteraad via hun politieke afvaardigingen en de bevolking op een correcte manier in te lichten.Wat betreft de manier van vergaderen zijn er voldoende applicaties ter beschikking om een debat correct te laten verlopen indien fysieke samenkomsten niet mogelijk zijn.

De verslagen dienen ook publiek gemaakt te worden op de website van Deinze.be.Ook dat is niet in orde. https://www.deinze.be/gecoroHet laatste verslag dateert van 18 december 2019.

Ik heb het meeste respect voor de afgevaardigden in de Gecoro, deze mensen doen dit ter goeder trouw en het zijn zeker niet de eenvoudigste dossiers die voorliggen.Maar het is de stedelijke administratie en de bevoegde schepen die moeten toezien op een correct verloop en afhandeling van de dossiers.

Ik verwijs nog even naar de eerste alinea:

“Elke instantie is verplicht om de bevolking of betrokken doelgroep systematisch, correct, tijdig, evenwichtig en op een verstaanbare wijze informatie te geven …”