PRUP Brielmeersen

4 september 2020

PRUP Brielmeersen

Na een lang proces gaf de provincieraad vorige woensdag zijn zegen aan het 'PRUP Brielmeersen'. "Met dit plan wordt een goed evenwicht gecreëerd voor de stadsontwikkeling in Deinze, een nieuw voetbalstadion én een verbeterd provinciaal recreatiedomein," stelt gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning Annemie Charlier.

Lees hier mijn tussenkomst op de provincieraad:

Mevrouw de Gouverneur, Mijnheer de griffier, Geachte gedeputeerden, Beste collega's,

Met de definitieve vaststelling van het PRUP Brielmeersen wordt voor dit gebied en voor Deinze een bijzonder grote stap voorwaarts gezet. Het prup maakt immers een aantal ambities mogelijk die vernoemd zijn in de doelstellingen.

- het recreatiedomein De Brielmeersen ontwikkelen als een provinciaal domein met groen-recreatieve functies op regionale schaal - een nieuw stadion realiseren voor voetbalclub K.M.S.K. Deinze - de kern van het projectgebied linken aan andere functies in de omgeving en aan het stadscentrum

Als Oost-Vlaming en Deinzenaar ben ik dan ook blij dat na vele jaren van hard werken door de vorige en de huidige deputatie en de bevoegde diensten dit werkstuk voorligt.

De ambities zijn dus bijzonder groot. Daarom is het toe te juichen dat alle opmerkingen van de procoro toegevoegd worden aan het PRUP, waardoor dit een leesbaar en verstaanbaar kader wordt waarbinnen gewerkt kan worden.

Bij de voorlopige vaststelling en op de commissie heb ik mijn bezorgdheid omtrent de mobiliteit meerdere malen geuit. Door toevoeging van het politiereglement dat op de gemeenteraad van Deinze vorige donderdag werd goedgekeurd wordt tegemoet gekomen aan heel wat bezwaren hieromtrent. Dit politiereglement zal immers een onmisbaar instrument worden om op drukke momenten, en die zullen er veel meer zijn dan we denken, de mobiliteit en de verkeersafwikkeling te sturen aan de hand van vervoersplannen die organisatoren moeten opstellen.

De bereikbaarheid van het handels- en wooncentrum zijn immers cruciaal.

Mijn collega in de Deinse gemeenteraad zal kunnen bevestigen dat ik daar gepleit heb om de expertise die wordt opgedaan met de vervoersplannen ook ter beschikking te stellen van niet-professionele organisaties die in de buurt een evenement willen organiseren. Maar mogelijks vergeten we hier te veel onze eerste doelstelling: De opwaardering van het provinciaal Domein De Brielmeersen, met groen-recreatieve functies.

En met natuurlijk ook de inclusieve nieuwe speeltuin die een voorbeeld kan worden voor andere overheden. Collega Dheene en ikzelf pleitten tijdens een eerdere zitting hier ook al voor.

Beste Deputatie en mevr. Charlier in het bijzonder. Ik weet het, dit dossier was niet het gemakkelijkste, maar hetgeen nu voorligt kan alleen maar onze volle steun en waardering verdienen.