Gemeenteraad 28.01.21

Donderdag is het weer gemeenteraad met een eigen punt op de agenda en heel wat vragen vanuit de hele fractie.

Er komen oa. tussenkomsten over de benaming van het Brielpoorbrugje, de regiovorming en de fietstraat in de Nieuwstraat.
Ik deed een poll omtrent dit laatste op fb: zie: https://www.facebook.com/groups/357398094399674/permalink/1846854475454021/
Het draagvlak is compleet onbestaand. 80 % is immers niet akkoord om daar een fietsstraat van te maken.


Alvast hier een overzicht van de ingediende vragen:

Bart

Wijzigingen meerjarenplan


Op de gemeenteraad van december werd de wijzigingen aan het meerjarenplan goedgekeurd.
Een aantal vragen zijn toen niet beantwoord.

Graag had ik van de bevoegde schepen vernomen:


 • Op basis waarvan (schattingsverslag bvb) werd de site van oud-stadhuis en bibliotheek gewaardeerd op 4,5 miljoen euro.
  Is bij dit bedrag het behoud van de bibliotheek voorzien op de huidige site.
 • Zelfde vraag betreffende de jongensschool in Hansbeke (700.000 euro)
 • Zelfde vraag betreffende de verkoop van de kop van de Tolpoortstraat
 • Waarom werden de verkopen van het oud-stadhuis en de jongensschool als gerealiseerd in 2020 opgenomen in het meerjarenplan?
 • Wat is de realistische timing en de stand van zaken ivm de site oud-stadhuis?
 • De kostprijs van de boombakken (50.000 euro) werden opgenomen bij bijzondere coronauitgaven. Kunt u duiden wat de boombakken in bvb de Gaversesteenweg met corona te maken hebben?
  In de marge:
  - telkens een boombak aangereden wordt, wordt hij verwijderd en niet meer vervangen. Klopt dit en wat is de reden?
 • De boombakken aan de rechterzijde (komende van het station) zijn nog steeds niet voorzien van de wettelijke waarschuwingstekens. Kan de stad bij aanrijding aansprakelijk gesteld worden?


Het omgevingscontract

De Provincie Oost-Vlaanderen wil via “het omgevingscontract” op een flexibele manier inspelen op lokale noden en haar terreinkennis en expertise, in de steden en gemeenten inzetten.

Vorige week ontving het College het schrijven van de provincie hieromtrent. Boordevol goede ideeën en ondersteuningsmogelijkheden.

Voor de collega’s: Uitleg over het omgevingscontract vind je hier:
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/e6c861ea-2d93-427b-8b9c-c6c9392052e1/Publicatie_omgevingscontract.pdf

Vragen:

 • Gaat de stad gebruik maken van deze diensten?
 • Kan er een terugkoppeling geschieden op een commissie of schriftelijk aan de gemeenteraad van de gebruikte trekkingsrechten waar de stad gebruik van maakte de voorbije 2 jaar?
 • Zijn er reeds concrete plannen waarvan de stad gebruik wil maken?


Stationsomgeving

Rond de jaarwisseling werd vandalisme gepleegd aan het station. Onmiddellijk daarna werd gemeld op de persoonlijke facebook van de burgemeester dat de daders gefilmd waren en ze zich moesten aangeven bij hem teneinde strafvermindering te krijgen.

 • Zijn de daders gevat?
 • Wat was de strafvermindering?
 • Is de burgemeester bevoegd om over strafvermindering te oordelen?
 • Waar hangen de camera’s en zijn er geen borden noodzakelijk?

Aansluitend stationsomgeving

Het aangekondigde project Hangare (waar vroeger de Doe-het-zelfzaak was) ligt volledig stil.
De beschermde gevel is compleet verwijderd maar zou bewaard zijn om weer op te bouwen.

 • Wie is verantwoordelijk voor deze gevel en waar is die nu?
 • Heeft de stad zicht op ontwikkeling op deze site?
 • Er is destijds een masterplan stationsomgeving opgemaakt (2014).
  Wat is de voortgang in dit dossier en/of concrete plannen in de nabije toekomst.
 • In de Ommegangsstraat zijn de parkeerstrepen die aanduiden dat je langs een bepaalde zijde niet mag parkeren niet verwijderd sedert het omdraaien van de rijrichting.
  Bewoners krijgen boetes die na betwisting dan geseponeerd worden.
  De stad zou deze lijnen moeten verwijderen volgens de politie. Gaat dit gebeuren?
 • Op 25 april 2019 werd de rijrichting in de Ommegangstraat omgedraaid. In het goedgekeurde artikel staat:
  “De omkering van de rijrichting zal worden geëvalueerd na een periode van zes maanden.”

Is dit ondertussen gebeurd? Indien ja, graag het verslag van deze evaluatie bezorgen.

 • In tegenstelling tot andere steden en gemeenten is het toilet in het station nog steeds gesloten.
  Kan de stad nogmaals aandringen bij de NMBS om dit te heropenen. Indien men geen gehoor vindt wil de Stad dan overwegen om een openbaar toilet in te richten in de stationsomgeving.
  Waar kunnen de mensen terecht voor een (dringende) sanitaire stop?


Karlien:

Het vaccinatiecentrum Brielpoort.

Vaccinatiecentra in heel Vlaanderen zorgen er straks voor dat iedereen veilig, snel en dichtbij het Coronavaccin krijgt. De zorgraden van de eerstelijnszones en de lokale besturen zullen samen bepalen waar die vaccinatiecentra gaan inplanten.

 De Eerstelijnszone Schelde Leie heeft voor de stad Deinze De Brielpoort en voor Nazareth de sporthal gekozen als vaccinatiecentrum. Vermits er nog geen info in de D17 te zien was, heb ik nog een aantal vragen daaromtrent.

-Zal Deinze ook op zoek gaan naar een programmamanager en een populatiemanager?

Een programmamanager heeft de opdracht als eindverantwoordelijke voor het welslagen van de lokale vaccinatiestrategie en het bereiken van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad, in samenwerking met de verschillende actoren.

Een populatiemanager staat in voor het behalen van de minimale vaccinatiegraad van 70 %van de bevolking.

-Zal Deinze erin slagen om de moeilijk bereikbare groepen te bereiken en op welke manier zal dit gebeuren?

-Hoe zal de thuis/mobiel vaccinatie gecoördineerd worden voor de niet mobiele inwoners?

-Hoe en op welke manier zullen alle inwoners het vaccinatiecentrum bereiken? Openbaar vervoer is niet evident voor de inwoners in de uithoeken van de deelgemeenten van Deinze.

- Volgt er nog een vaccinatiecampagne?  Er is nog steeds een weerstand bij bepaalde doelgroepen om zich te laten vaccineren.

 -Kan een mobiele vaccinatie een oplossing bieden voor die doelgroep die de mogelijkheden niet hebben om tot aan de Brielpoort te geraken?  Of kan een vorm van vervoer aangeboden worden?

- Samengevat, we willen als Gemeenteraad meer transparantie. Vooral omdat buren, familie, vrienden en inwoners vragen stellen, en wij geen duidelijk antwoord kunnen geven.  Wil je het draaiboek en de richtlijnen van het vaccinatiecentra delen met de gemeenteraad, via een commissie of andere vorm van info doorgave?Raadsbesluit Matthias (zal omgezet worden naar vraag)

Hernieuwen productie en promotie Baron Cyriel Buysse bier

Korte Toelichting

In de notulen van het schepencollege van 24 november 2020 staat te lezen dat het Baron Cyriel Buysse bier wordt afgevoerd. Na de fusie is de verkoop en promotie van het bier volledig stil gevallen bij gebrek aan een bevoegde stadsdienst die er gerichte promotie voor voert. De huidige coronacrisis is er ook oorzaak van dat het bier niet meer besteld en gedronken wordt op evenementen. Het CBS besluit dat er geen toekomst meer voor het bier is. Er bestaan nog een aantal zaken zoals bijpassende bierglazen, roll-ups, beachflags, bierviltjes, bierclips. Er wordt gevraagd om van elk artikel één exemplaar te bewaren in het archief en de rest te vernietigen. Gezien het rijke verleden van zowel Nevele als Baron Cyriel Buysse mag dit niet gebeuren. Het doel van de fusie moet immers zijn om de eigen sterke identiteit van Nevele te behouden en de entiteit te vergroten. Daarom wordt dit voorstel gedaan om het bier terug een toekomst te geven.

Motivering

Het Baron Cyriel Buysse bier is een symbool voor de eigenheid en de identiteit van het vroegere Nevele. Een identiteit die niet mag verloren gaan na de fusie met Deinze. In het belang van een doordachte en structurele fusie wordt het bier dus niet zomaar afgevoerd maar worden er nieuwe en creatieve manieren gezocht om het bier te promoten. Dit doen we door privé-initiatieven te ondersteunen, door het als onderdeel van relatiegeschenken aan te bieden en het zelf actief aan te bieden aan lokale handelaars en initiatieven. Als de lokale horeca opengaat formuleren we een aanbod om het bier samen met andere bieren aan te bieden als startpakket voor lokale horecazaken. In een latere fase kan er een soort van Deinse ‘bierkaart’ gemaakt worden om alle streekbieren die gebrouwen of ontwikkeld worden op grondgebied Deinze te promoten. Bovendien kan er een pakket samengesteld worden waarbij zowel de literatuur van Baron Cyriel Buysse als het bier zelf gepromoot kan worden. Hiervoor gaat men een samenwerking aan met de lokale heemkundige kring.

Besluit : 

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen onderneemt een aantal actieve stappen om het bier actief te promoten.

 • Daarvoor neemt het contact op met lokale verenigingen en horeca om het bier actief te promoten.
 • De stad neemt het bier op in aangeboden relatie- en bedankingsgeschenken
 • Er wordt in samenspraak met de heemkundige kring en de dienst toerisme bekeken welke mogelijkheden er zijn om de geschiedenis van Nevele, de literaire bijdrage van Baron Cyriel Buysse en het bier te combineren in een pakket.
 • Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een inventaris lokale producten te maken en deze te promoten, dit kan aan de hand van recepten teneinde een ‘culinaire fusie’ te bestendigen.
 • Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de lokale horeca te ondersteunen wanneer zij weer mogen opengaan, een van de onderdelen daarvan is het aanbieden van een lokaal pakket dat men aan een voordelige prijs kan bekomen om de horeca te stimuleren.

Artikel 2

De beslissing van het schepencollege van 24 november 2020 wordt geannuleerd.

Artikel 3
Overeenkomstig art. 330 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur zal de toezichthoudende overheid in kennis gesteld worden van de bekendmaking van dit besluit op de webtoepassing van de gemeente.


Raadsbesluit Bart:

Betrekken lokale economie bij vaccinatiecentrum

Korte toelichting

De gemeenteraad beslist om de (boven)lokale evenementensector, standenbouwers en lokale handelaars en ondernemers maximaal te betrekken bij de opbouw en exploitatie van het vaccinatiecentrum.

Regelgeving

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41 over de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Motivering

Deinze beschikt op haar grondgebied over heel wat expertise inzake inrichting en organisatie van (grote) evenementen. Daarnaast zijn ook taxibedrijven gevestigd in de stad.
Al deze sectoren zijn hard getroffen door de coronamaatregelen.
In het kader van relance is het dan ook aangewezen deze expertise en ervaring maximaal in te zetten bij de uitbouw en exploitatie van het vaccinatiecentrum.
Eventorganisatoren zijn daarnaast bedreven in het aanwerven van de juiste profielen en hebben de ervaring om hen op een correcte manier aan te sturen.
Vanzelfsprekend kan dit aangevuld worden met vrijwilligers, teneinde het budget te bewaken.

Besluit

Artikel 1
De Stad Deinze doet maximaal beroep op de lokale en bovenlokale ondernemingen die kunnen betrokken worden bij het vaccinatiecentrum.

Artikel 2
Het CBS werkt dit uit in samenwerking met de gemeente Zulte en eventueel Nazareth.